Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (2015)

Traininggevers

Gevestigd te Anloo, KvK nummer: 04080790/ BTW nummer: NL194600415B02

1. Algemeen / Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Traininggevers. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is tevens bedongen ten behoeve van iedereen die voor Traininggevers werkzaam is of was, waaronder begrepen de door Traininggevers ingeschakelde derden. Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. Partijen zullen dan in overleg treden om te komen tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de betreffende bepalingen, die wat betreft inhoud, strekking en doel zoveel mogelijk met de originele bepalingen overeenkomen. De toepasselijkheid van door de wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) gehanteerde/te hanteren algemene voorwaarden of andere bedingen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

- Algemeen

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen en offertes van Traininggevers geheel vrijblijvend.

- In company opdrachten. Traininggevers verzorgt op verzoek van organisaties opleidingen/trainingen/cursussen (In company opdrachten). De inhoud van deze opleidingen/trainingen/cursussen wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Traininggevers bepaald. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden verstrekt. Traininggevers stelt vervolgens een schriftelijke offerte op. Indien Opdrachtgever akkoord is met de offerte, stelt Opdrachtnemer een definitieve opdrachtbevestiging op.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever, hetzij op een andere door partijen afgesproken wijze.

- Open inschrijvingen. Trainingevers biedt opleidingen/trainingen/cursussen aan die open staan voor inschrijving voor deelnemers vanuit verschillende bedrijven en particulieren (Open Inschrijvingen). De inhoud van deze opleiding/training/cursus is door Traininggevers vastgesteld. Opdrachtgevers kunnen zich aanmelden voor deze Open Inschrijvingen op de door Traininggevers daarvoor aangegeven wijze. Traininggevers behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een inschrijving niet te accepteren. Indien Trainingegevers de inschrijving wel accepteert, bevestigt Traininggevers de deelname schriftelijk aan Opdrachtgever. Middels deze schriftelijke bevestiging van Traininggevers aan Opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand.

3. Uitvoering overeenkomst

Traininggevers voert de overeenkomsten uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De overeenkomst houdt géén resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

Traininggevers bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd en is gerechtigd werkzaamheden door middel van derden te (laten) verrichten.

4. Vergoedingen: tarieven en btw

Voor opdrachten gelden de specifiek met betrekking tot die opdracht gemaakte prijsafspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Tenzij anders bepaald worden de kosten berekend per dagdeel/ uur/ traject tegen een daarvoor overeengekomen tarief, te vermeerderen met reiskosten, materiaalkosten en (bij meerdaagse trainingen) verblijfkosten van opleiders/trainers/acteurs. Door partijen overeengekomen tarieven/prijzen worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de cao lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, particuliere bedrijven. Het gewijzigde tarief/prijs wordt berekend volgende de formule: het nieuwe tarief/prijs is gelijk aan het op dat moment geldende tarief + (geldende tarief x indexcijfer maand oktober) gedeeld door 100. Traininggevers heeft daarnaast het recht tussentijds de overeengekomen tarieven te verhogen. Zij stelt in dat geval opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor invoering van de nieuwe tarieven daarvan op de hoogte. Opdrachtnemer heeft dan het recht om de verhoging te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum waarop het nieuwe tarief van kracht zou worden. Indien Opdrachtnemer om deze reden wenst te beëindigen, zal hij dit uiterlijk 6 weken na ontvangst van de tariefswijzigingsaankondiging melden aan Traininggevers. Voor de Open Inschrijvingen gelden de door Traininggevers op het moment van inschrijving gehanteerde tarieven. Alle door Traininggevers genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5. Facturatie en betaling.

Wijze en tijdstip van facturering worden bepaald in overleg met de opdrachtgever en worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Indien er geen bijzondere afspraken gemaakt zijn, zal telkens na afloop van de geleverde dienst (zoals coaching training/opleiding/cursus) worden gefactureerd met een frequentie van twee keer per maand. Open Inschrijvingen worden direct nadat Traininggevers de deelname schriftelijke bevestigd heeft, volledig aan Opdrachtgever gefactureerd. Tenzij anders bepaald, dienen facturen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij daardoor direct in verzuim (ook zonder dat daarvoor een aparte ingebrekestelling nodig is). Opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Indien Traininggevers invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande facturen en een minimum van € 500. Bij niet tijdige betaling is Traininggevers gerechtigd alle werkzaamheden die zij uitvoert voor Opdrachtgever op te schorten.

6. Verplaatsing en annulering van boekingen door Opdrachtgever

-Incompany opdrachten. Verplaatsing van de overeengekomen incompany (deel)opdracht door Opdrachtgever is mogelijk onder de volgende voorwaarden: - de nieuwe datum die de Opdrachtgever voorstelt valt binnen 13 weken van de oorspronkelijke datum - er is niet eerder verzocht om de datum te verplaatsen (verplaatsing is 1x keer mogelijk) - de verplaatsing naar de nieuwe datum is organisatorisch voor Traininggevers inpasbaar - de volgende vergoedingen worden voldaan: wijzigingen doorgegeven tot 4 weken voor de uitvoeringsdag = € 150,- administratiekosten per (deel)opdracht; wijzigingen doorgegeven van 4 weken tot 2 weken voor aanvangsdatum = 50% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaaltarief; wijzigingen doorgegeven vanaf 2 weken voor aanvangsdatum = 75% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaaltarief; wijzigingen doorgegeven op de uitvoeringsdag zelf of bij niet verschijnen deelnemers = 100% van het voor de (deel) opdracht overeengekomen totaaltarief.

Annulering van overeengekomen incompany (deel)opdrachten is door Opdrachtgever slechts mogelijk onder volledige vergoeding van de totaal overeengekomen (deel)vergoeding aan Traininggevers

-Open inschrijving Annulering of verplaatsing door Opdrachtgever is niet mogelijk. Een opdrachtgever is gerechtigd een vervangende deelnemer te laten deelnemen.

7. Annulering / verplaatsing door Traininggevers .

Algemeen: Indien zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van Traininggevers liggen en die dusdanig zijn dat in redelijkheid (ongewijzigde) nakoming van de verplichtingen niet gevergd kan worden, is Traininggevers gerechtigd haar werkzaamheden (tussentijd) te wijzigen of te beëindigen zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige vorm van schade en/of kosten.

- Open inschrijving Traininggevers is voorts, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten, te allen tijde gerechtigd een opleiding/training/cursus te annuleren of te verplaatsen (bijvoorbeeld in geval van onvoldoende inschrijvingen of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die het doorgaan van de opleiding/training/cursus verhinderen). Opdrachtgever krijgt bij annulering eventueel reeds betaalde bedragen gerestitueerd. Bij verplaatsing kan Opdrachtgever naar keuze hetzij deelnemen aan de verplaatste opleiding/training/cursus, hetzij reeds betaalde vergoedingen gerestitueerd krijgen.

8. Klachten / vervaltermijnen

Klachten en aansprakelijkheidsstellingen over (vermeende) tekortkoming van Traininggevers dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de uit de overeenkomst voortvloeiende activiteiten aan Traininggevers schriftelijk te worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. Vorderingsrechten van Opdrachtgever vervallen in elk geval 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

9. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Traininggevers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade en tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Elke aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel door Traininggevers gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met een eventueel eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van grove schuld of opzet van Traininggevers. Indien voor de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever materialen, informatie of andersoortige zaken ter beschikking zijn gesteld, mag Traininggevers van de juistheid daarvan uitgaan. Traininggevers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op dergelijke ter beschikking gestelde materialen, informatie of andersoortige zaken. Opdrachtgever vrijwaart Traininggevers voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden vanTraininggevers, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Traininggevers.

De aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaring gelden ook voor de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Traininggeversbij de (uitvoering van) de overeenkomst betrokken zijn.

10. Ontbinding

Traininggevers kan de overeenkomst met Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, indien: - Opdrachtgever ondanks deugdelijk ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; - Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of er op een substantieel onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd; - Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn (statutaire) doel na te sterven, tot liquidatie besluit of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest; Traininggevers is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Traininggevers verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Het bovenstaande laat onverlet de overige aan Traininggevers rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

11. Intellectuele eigendom / Geheimhouding

Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van alle producten van de geest (daaronder mede begrepen lesmaterialen, lesmethodes, trainingen, rapporten, adviezen, brochures etc.) die Traininggevers gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, komen toe aan Traininggevers en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever mag alle door Traininggevers ter beschikking gestelde informatie en kennis uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken en ook uitsluitend met het oog op het doel van de verstrekking. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde informatie en kennis geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of te exploiteren en/of ter kennis van derden te brengen en/of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

12. Overname/inzet trainers, opleiders, acteurs, etc.

Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om trainers, opleiders, acteurs of anderszins door Traininggevers bij de uitvoering van de Opdracht ingezette personen, in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten (hetzij direct hetzij via derden).

13. Overdracht rechten en verplichtingen

Zonder voorafgaande toestemming van Traininggevers is het Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst of de daaruit voortvloeiden rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een derde. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Ontvang gratis tips

Stel hier je vraag